Öne Cikan Mynet Sohbet Dostlugumuz

Mynet Sohbet ç?kan dostunuzun, u?rad??? her yerden size düzenli Mynet Sohbet Odalari veya yazarken birdenbire susmas?, ya öldü?üne ya vard???na i?aret eder. Mynet Cinsel Sohbet havas?na giren adan?, mektup yazmak için vakit bulama, böyle ?eylerle me?gul olmay? hiç dü?ünemez.

 

Ba?tan MYNET SOHBET  edilmi?; sekiz on katl?; bir hiza üzerine dizilmi?; asil ta?lar?, havadan çöken tozlarla simsiyah; mimaride koskoca apartmanlar… Sultanahmet meydan? MYNET CHAT     geni?li?inde asfalt veya tahta ve nadiren granit dö?eli, ?ehrin her taraf?na uzanan a?açl? a?açs?z sonu gelmez caddeler… Akla ?a?k?nl?k veren ma?azalar, kahveler, harlar, tiyatrolar, müzeler, bahçeler, patklar. heykeller, mutlar… Oklar? siyah bulutlan delen, mermer dantel haline getirilmi? as?rlardan kalma tarihi kiliseler…

 

Gecenin karanl?klar? iner inmez ba?tan ha?a sar?, k?rm?z?, lacivert ???klardan yap?lm?? par?lt?l? bir   ESK? MYNET SOHBET  haline gelen bu çerçeve içinde, günün hemen her saatinde caddeleri dolduran temiz, güzel, terbiyeli, endi?esiz, kar?ncalar gibi çal??kan bir insan kalabal???…  kalabal?kta. ?smi bütün dünyaca tan?nm?? alimler, ?airler, yazarlar, sanatkârlar, fahi?eler, i? kad?nlan, her ya?ta ö?renci ve her iklimden gelmi? binhir insan örne?i var. Bunlar, büyük bir me?ale etraf?na ü?ü?mü?  gece böcekleri gibi, Paris caddelerini çe?itli dillerin gürültüsüyle doldururlar. ?liç kimsede yabanc? çekingenli?i yok. Frans?zlardan ba?ka burada herkes, ?ehrin gerçek sahibiymi? gibi, tuhaf bir ??mar?kl?kla dola??yor.

 

?stanbul chat sohbet  genel sokak karakterini tamamen çizmi? olmak için, rengarenk insan tratî?ini; yayalar?n hakk?na gösterilen sayg?y?; binhir yönde uçup giden yüz binlerce taksinin, tramvay?n, otobüsün, kamyonun ve bisikletin ?im?eklerini ile ?lave etmek laz?m.

Article Source

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Tags: , ,

Author:

This author has published 6 articles so far.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.